de Auteur…

Het bouwen van decors, illusies en eyecatchers. Dingen zelf bedenken en uitvoeren. Dat doe ik uitsluitend in vrije tijd en met zo goedkoop mogelijke materialen, het liefst gratis. Het vereist geduld om niet direct iets uit te voeren en te kopen, want anders is het voor mij geen ‘sport’ meer. 

Ik ben begonnen in 1978 als decorbouwer bij het amateurtheater.  Na 25 jaar kleine decortjes,bouwde ik diverse decors voor amateurmusicals.

Toen was het tijd voor twee jaartjes rust. Daarna maakte ik voor het bedrijf waar ik werk, een stuk van een vliegtuig, de cockpit na. Later werd dit als oefenobject voor de politie en leger gebruikt. Tussendoor nog even een Egyptisch decor voor een amateurclub, dat later gedeeltelijk werd overgenomen door de Efteling. Een jaar geleden was het tijd voor een prinsessen bed. Dat werd weggegeven aan een klein meisje, die er natuurlijk dolblij mee was.

Maar dit waren ‘nagemaakte’ dingen. Objecten die iemand al eens gemaakt had in die vorm. Ook toen kwamen er al vele verzoeken om dit nogmaals te maken. Zelfs tweepersoonsvarianten of een wieg in die vorm. Maar ja, dan móet het en zit er een deadline aan. En dat maakt het voor mij minder leuk.

2010. Het roer ging om. Eenmaal met mijn dochter en zoon naar Castlefest geweest, op het terrein van kasteel Keukenhof in Lisse. Elke jaar in de 1ste week van Augustus. Vooraf een beetje kritisch, is het wel wat ? Allemaal ” rare “‘ mensen en meer van dat soort vooroordelen. Niets bleek echter minder waar….een fantastisch evenement met rust en van alles te zien en doen.

Ik moest en zou het jaar daarop ook meedoen. En wel achter een zelf ontworpen biker-rollator. De rest kunt in de foto’s zien en nu, ca 7 jaar later, ben ik ” opgeklommen ” als entertainer. Iemand die met zijn fratsen mensen vermaakt, blij maak.

De lat gaat steeds hoger en het valt al niet meer mee om elk jaar een item te verzinnen wat nog niet bestaat of gemaakt is. Want dat blijft de sport…dingen maken die niet bestaan. In de fantasy sfeer EN gemaakt van afval.

Ik denk te mogen zeggen dat ik daar, tot nu toe, aardig in ben geslaagd. U kunt het op deze site zelf aanschouwen en beoordelen !

the author…

Building decors, illusions and eye catchers. Coming up and implementing things yourself. I only do this in free time and with materials that are as cheap as possible, preferably free. It requires patience not to directly implement and buy something, because otherwise it is no longer a sport for me. I started in 1978 as a set builder at the amateur theater.

After 25 years of small sets, I built various sets for amateur musicals. Then it was time for two years of rest. Then I copied the cockpit for the company where I work, a piece of an airplane. This was later used as a training object for the police and army. In between, an Egyptian backdrop for an amateur club, which was later partly taken over by the Efteling. A year ago it was time for a princess bed. That was given away to a little girl who was naturally delighted with it. But these were “counterfeit” things. Objects that someone had already made in that form. Even then there were many requests to make this again. Even two-person variants or a cradle in that form. But yes, then it has to be done and there is a deadline. And that makes it less fun for me. 2010.

The helm changed. Once I went to Castlefest with my daughter and son, on the grounds of Keukenhof Castle in Lisse. Every year in the 1st week of August. A bit critical in advance, is it something? All “weird” “people and more such prejudices. However, nothing turned out to be less true …. a fantastic event with peace and quiet and seeing and doing everything. I had to and would participate the following year. And behind a self-designed biker walker.

You can see the rest in the photos and now, about 7 years later, I have “climbed up” as an entertainer. Someone who entertains people with his antics, makes him happy. The bar is constantly rising and it is no longer easy to come up with an item every year that does not yet exist or has been made. Because that remains the sport … making things that don’t exist. Made from waste in the fantasy atmosphere. I think I can say that, so far, I have succeeded quite well. You can view and assess it on this site yourself!