Steampunk trike en spaceship

We schrijven maart 2019.

De steampunk koets was nog niet klaar voor CF 2019, of het idee voor CF 2020 was al bezig in het hoofd.

Het zou een grote steampunk trike worden.

Direct na CF 2019 begonnen met de bouw en het vorderde voorbeeldig.Maart 2020…Covid… Ik voelde de bui al snel hangen en na afgelasting zat ik met een kant en klaar project. Geen show, maar ook geen verkoop, want de evenementensector beleefde zware tijden.Dan maar aan project 2 beginnen voor CF 2021 We zien wel hoe het loopt.Pas in het voorjaar kreeg het vorm en ook de vooruitzichten werden allengs beter.Tandje bij gezet en de teller staat ergens om en nabij de 1700 uur. Veel logistieke dingen eromheen, want het is wat groter geworden dan u van mij gewend bent.Alles geregeld, alles klaar en dan het inktzwarte bericht dat het ook dit jaar geen doorgang heeft. Allereerst natuurlijk verschrikkelijk voor VANA.Die hebben ook voor de 2e maal de kous op hun kop gekregen. Ik kan mij de desolutie aldaar zo voor de geest halen.En dan alle fans….. Duizenden teleurstellingen en frustratie meldingen. Helaas wordt het door hogerhand opgelegen en is het wederom slikken.Ik wil u echter toch mijn project laten zien. Het filmpje is van 1 maand terug en band en snoeren zijn gemaakt en weggewerkt.Helaas ziet u vele details niet omdat het project uit 2 delen bestaat en het met 5 man telkens buiten de werkplaats in elkaar gezet moest worden. Maar ik denk dat u zo een aardige indruk heeft, van wat het is geworden.De band en bedrading zijn uiterraard al gemaakt. We noemen het de Discozarey en is 2 jaar geworden….. Veel plezier met kijken en tot volgend jaar. Wat dat gaat worden? U kon het hierboven al een beetje lezen…. Ik ben er reeds mee gestart.

We are writing March 2019.
The steampunk carriage was not yet ready for CF 2019.or the idea for CF 2020 was already in the head.
It would be a great steampunk trike.
Construction started immediately after CF 2019 and progress has been exemplary.
March 2020…Covid… I soon felt the mood hanging and after cancellation I was left with a ready project.
No show, but also no sale, because the event sector was going through tough times.
Then start project 2 for CF 2021 We’ll see how it goes.
It only took shape in the spring and the prospects also gradually improved.
Geared up and the counter is somewhere around 1700 hours.
A lot of logistical things around it, because it has become a bit bigger than you are used to from me.
Everything arranged, everything ready and then the inky message that it will not go through this year either.
First of all, of course terrible for VANA.
They also got the stocking on their head for the second time.
I can just imagine the desolation there.
And then all the fans….. Thousands of disappointments and frustration reports.
Unfortunately, it is being lifted up by higher authorities and it is once again swallowing.
However, I still want to show you my project.
The video is from 1 month ago and the tape and cords have been made and concealed.
Unfortunately you don’t see many details because the project consists of 2 parts and it had to be put together outside the workshop with 5 people.
But I think you have such a nice impression of what it has become.
The strap and wiring are of course already made.
We call it the Discozarey and it turned 2 years…..
Have fun watching and see you next year.
What will that be?
You could already read it a bit above…. I have already started it.